ליווי אישי במימונה 077-2233444
crowd funding course

תנאי שימוש

תנאי שימוש
 
עדכון אחרון- 26 בספטמבר 2017

 
1.      ברוכים הבאים ל www.Mimoona.co.il(ביחד עם התוכן, כפי שיוגדר להלן, ("האתר")). אנא קראו את תנאי השימוש הבאים ("התנאים") בקפידה למען תהיו מודעים לזכויות ולחובות המשפטיות שלכם למול חברת מימונה אינטרנט בע"מ, ח.פ. 514693837 ("מימונה" או "אנחנו"). עצם השימוש באתר או בכל שירות הקיים בו, כולל מבלי להגביל, ביקור וגלישה באתר, מהווה הסכמתך להיות כפוף לתנאים אילו בין אם כמבקר, כמשקיע, כבעל פרויקט (כפי שיוגדרו להלן) או במסגרת כל שימוש אחר.
 
אנו שומרים את הזכות, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את התנאים, ושינוי זה ייכנס לתוקף 5 ימים לאחר פרסום תנאים אילו באתר או לאחר הודעה שתימסר לך, המוקדם מביניהם, ויחול על כל הנסיבות והאירועים שיתרחשו לאחר כניסת התנאים החדשים לתוקףכולל בהקשר של קמפיינים שעלו לאוויר טרם השינוי. המשך שימושך באתר לאחר פרסום השינוי מהווה הסכמתך לשינוי.
 
2.       הסכמתך
 
2.1.   בעצם שימושך באתר, ובכלל זה מבלי להגביל, הזנת נתונים או צפייה בתוכן האתר, הנך מאשר ומסכים ל: (1) התנאים; (2) מדיניות הפרטיות של מימונה הניתנת לצפייה באתר ("מדיניות הפרטיות"); (3) באם הנך בעל פרויקט (כהגדרתו להלן), להסכם עם בעל פרויקט המהווה תנאי לאישור פרויקט ע"י צוות מימונה בטרם עלייתו לאוויר ולקבלת הכספים (4) כל שאר הכללים והנהלים אשר עשויים להיות מפורסמים על ידי מימונה, ולהתעדכן מפעם לפעם ללא הודעה מוקדמת. נוסף על כך, שירותים נוספים אשר ניתנים או ינתנו באתר עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים עליהם מימונה תכריז והנם מצורפים בזאת לתנאים אילו.
2.2.   תנאים אילו חלים על כל מגוון המשתמשים באתר. אם אינך מסכים לתנאים אילו או לכל שאר התנאים וההסכמים שצוינו לעיל, הנך מתבקש לא להשתמש באופן כלשהו באתר או בכל מידע הקיים בו. מימונה שומרת את הזכות למנוע או להפסיק כל שימוש של משתמש כזה או אחר באתר או בשירותים (כפי שיוגדרו להלן) המוצעים בו, מכל סיבה וללא דרישת הסבר, ובכלל זה בגין הפרה של התנאים המצוינים לעיל ושל תנאי שימוש אילו.
 
3.      כשירות להסכים לתנאים
 
הנך מאשר שגילך הוא מעל 18 ובעל כשרות משפטית.
 
4.       שירותים, עמלות ותשלומים
 
4.1.   מימונה מספקת פלטפורמת (במה) מפגש וגיוס כספים ("הפלטפורמה") ליזמים במגוון תחומי עניין ("בעל פרויקט"), אשר בה יכולים בעלי הפרויקט לגייס כספים הנדרשים ליוזמותיהם מתומכים ומשקיעים פוטנציאליים ("משקיע"), ובתמורה לכספים שיושקעו, בעלי הפרויקטים, בשיקול דעתם הבלעדי, יכולים לגמול למשקיעיהם כראות עיניהם ובכפוף לכל דין רלוונטי ("תמורות");
4.2.   הפלטפורמה והשירותים הניתנים על-ידי מימונה באתראו מחוצה לויכונו "השירותים".
4.3.   ההצטרפות למימונה היא ללא תשלום. אולם, אנו כן גובים מבעלי הפרויקטים עמלות עבור חלק מהשירותים.כל העמלות כפופות לשינויים. מימונה רשאית, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, לבחור שלא לגבות עמלה כלשהי, או לגבות באופן חלקי מפרויקט כזה או אחר. העמלות ינוכו ישירות מהסכום שיועבר לבעל הפרויקט.
4.4.   במידה וניתנו שירותים נוספים מצדה של מימונה כגון שירותי קידום, רשאית מימונה לנכותגם אותםמהסכום שעתיד להיות מועבר לבעל הקמפיין. באם אין מספיק כספים כתוצאה מהליך גיוס הכסף, חייב בעל הפרויקט להעביר תשלום למימונה בתוך 3 ימים מההצגת בקשה שכזו מטעם במימונה (בקשה כזו יכול שתשלח במייל)
4.5.   במידה ופרוייקט יוסר מהאתר בגין הפרה של התנאיםאו בגין היותו מנוגד לכל דין, כל העמלות והתשלומים לא יוחזרו.
4.6.   עמלת מימונה אינה כוללת מע"מ ובעל הפרויקט יחויב בתשלום מע"מ כחוק בנוסף לעמלת מימונה.
4.7.   במסגרת השירותים ישנם שלושה סוגי פרויקטים: (1) פרויקט הכל או כלום ("הכל או כלום") הינו פרויקט שבו בעל הפרויקט חייב לגייס את כל הסכום אותו ביקש מלכתחילה במסגרת הזמן אותה הקציב לעצמו (מקסימום 45 ימים) (להלן: "היעד") כדי לקבל את הכספים אשר יועדו לו. במידה ובעל הפרויקט לא מגיע ליעד, המשקיעים לא מחויבים ובעל הפרויקט לא מקבל כספים כלשהם (גם אילו שכביכול גויסו). במקרה שכזה מימונה לא גובה מבעל הפרויקט עמלה כלשהיפרט לעמלות על שירותי קידום עליהם יוסכם בנפרד. באם בעל הפרויקט עומד ביעד ומצליח לגייס את מלוא הסכום במסגרת הזמן שהקציב, הוא מקבל, בכפוף למוסכם בתנאים אילו ובהסכם עם בעל פרויקט המפורסם בטרם מוגש הפרויקט לבדיקת צוות מימונה, את מלוא הכסף שגויס ונגבה בפועל על-ידי אתר מימונהבניכוי העמלות וכן תשלומים עבור שירותי קידום  במידה וניתנו כמפורסם להלן. במקרה כזה, מימונה גובה מהיזם עמלה בגובה של 9%בתוספת מע"מ (להלן: "עמלת פרויקט הכל או כלום") (2) פרויקט גמיש הינו פרויקט שבו, על אף שנקבע יעד, בעל הפרויקט לא חייב להגיע ליעד כדי לקבל את הכספים. בפרויקט גמיש המשקיעים מחויבים באופן מיידי ובעל הפרויקט יקבל את הכספים שהושקעו בו בכל אופן בתום הזמן הקבוע לפרויקט. בפרויקט גמיש מימונה גובה עמלה בסך 12%בתוספת מע"מ ("עמלת פרויקט גמיש"). (3) פרויקט קבוע ("גרופי'ס") הינו פרויקט ללא הגבלת זמן וללא צורך לקבוע יעד לגיוס, בו התומכים עושים הוראת קבע (הניתנת לביטול בכל רגע) של סכום קבוע עבור בעל הפרויקט. סכום הכסף יועבר אחת לחודש לבעל הפרויקט. עמלת מימונה בפרויקט קבוע הינה10%בתוספתמע"מ הנגבית אחת לחודש בעת העברת הכספים. לצורך הבהירות, בטרם הגשת הפרויקט לבחינה של צוות מימונה מתבקש בעל הפרויקט לסווג את הפרויקט שלו תחת אחד משלושת הסוגים המצוינים לעיל. צוות מימונה, בשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים כלשהם, רשאי לסרב לסיווג כפי שנתבקש על ידי בעל הפרויקט. אם סווג הפרויקט כגמיש, עמידה בסכום היעד לא תשנה לעניין העמלה ובכל אופן תגבה מבעל הפרויקט עמלת פרויקט גמיש.
4.8.   הנך מכיר בכך שבעקבות העובדה שבפרויקט הכל או כלום אמצעי החיוב, כגון כרטיס אשראי, עשוי, אך לא חייב, להיות מחויב רק כאשר הפרויקט גייס את הסכום אותו ביקש לגייס מלכתחילה, יכול וחלק מאמצעי התשלום לא יאפשרו לחייב את המשקיע ששילם באמצעותם מחמת סיבות שונות כגון היעדר מסגרת בכרטיס האשראי או עקב כרטיס שאינו בתוקף. בעל הפרויקט משחרר את מימונה מכל אחריות לכך והמשקיעים מסכימים ומאשרים שבעל הפרויקט יקבל את ההשקעות על אף שבפועל בעל הפרויקט יקבל סכום נמוך יותר מהסכום המצוין בעמוד הפרויקט.
4.9.   הכספים, בניכוי העמלות הנ"ל, יועברו לבעל הפרויקט עד כ-50 ימים מסיום הקמפיין. בעל הפרויקט יחתום על הרשאה לחיוב חשבון לצורך מקרים נדירים בהם יידרש קיזוז של עסקאות אשר הוכחשו או בוטלו על-ידי התומכים בקמפיין שלו/ה. תוקף ההרשאה יהיה לחצי שנה מיום העסקה האחרונה שבוצעה בקמפיין (ניתן להכחיש עסקאות עד חצי שנה מיום ביצוע העסקה). מימונה תציג שובר רשמי מחברת האשראי במקרה של הכחשה או ביטול שכזו.
4.10.  בעל הפרויקט מבין כי יקבל את הכספים המיועדים לו רק כאשר כספים אילו יועברו מחברת האשראי למימונה. כל מחדל של חברת הסליקה או חברות האשראי אינו באחריות מימונה ועשוי להאריך את תקופת העברת הכסף אל מעבר ל-חמישים ימים.
4.11.   קבלת הכספים כפופה לאישור מראש של "ההסכם עם בעל הפרויקט". אישור הסכם זה מתבצע בטרם נשלח הפרויקט לאישורו של צוות מימונה ובעל הפרויקט מצהיר בזאת שעצם הגשת פרויקט מאשרת מראש את ההסכם עם בעל הפרויקט ושאר התנאים באתר. כמו כן, קבלת הכספים כפופה למשלוח של צילום תעודת זהות (במקרה של עמותה/חברה, ת.ז. של מורשה חתימה בנוסף לאישור זכויות חתימה) וצילום צ'ק עליו מופיע מספר תעודת הזהות שנשלחה, ואשר תואמים למספר החשבון שהוזן במערכות מימונה על ידי בעל הפרויקט.
4.12.    מימונה תעביר את הכסף אך ורק למספר החשבון שהוזן במערכות מימונה. שינוי מספר חשבון יבצוע בבקשה לצוות מימונה עם צילום של ת.ז. של בעל הפרויקט. בעל הפרויקט הוא האדם שפתח את הקמפיין.
4.13.    לעניין התמורות השונות, אין סיווג הפרויקט כ"הכל או כלום", כגמיש או קבוע, משפיע על חובתו והתחייבותו הבלעדית והמוחלטת של בעל הפרויקט לספק את התמורות במלואן ועל פי לוחות הזמנים להם התחייב
4.14.    מימונה אינה מאפשרת הצעת ניירות ערך על ידי בעל הפרויקט באופן כלשהו. 
4.15.    הסרת קמפיין מאתר מימונה,בין אם לפני סיומו ובין אם לאחריו,נתונה לשיקול דעת מימונה בלבד
4.16.    במידה וניתן ייעוץ מעבר לשיחת ייעוץ ראשונית, ובעל הקמפיין בחר שלא להעלות קמפיין במימונה הוא יחוב להעביר למימונה תשלום בסך 300 ש"ח לשעת ייעוץ (בין אם ניתן פרונטלית או טלפונית) בתוספת מע"מ. התשלום יועבר בתוך שלושה ימים מהצגת הבקשה למימונה.
4.17.    מימונה לא מאפשרת העלאת אותו קמפיין במספר אתרי מימון המונים במקביל. אם עשית זאת, הנך מתחייב להסיר את הקמפיין מכל אתר אחר ולפעול לגיוס הכסף רק באתר מימונה.

 
5.      רישום
5.1.   מימונה מעניקה לך בזאת אישור להשתמש באתר בכפוף לבאים: (1) לא תעתיק, תפיץ או תשנה כל חלק באתר ללא הסכמה מראש של מימונה; (2) לא תשלח כל חומר פרסומי שלא אושר, דואר זבל, מכתבי שרשרת וכדומה; (3) לא תעביר או תעלה לאתר תוכן (כהגדרתו להלן) המכיל וירוסים או כל קוד, תוכנה או קבצים בעלי פוטנציאל טכני פוגעני; (4) לא תפגע בשרתים או במערכות הקשורות לאתר, ותמלא אחר כל התנאים.
5.2.   בכדי לקבל גישה לחלק מהשירותים הקיימים באתר יכול ותידרש ליצור חשבון. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בחשבון אחר מלבד חשבונך ללא הסכמתו המלאה של בעל החשבון. בעת יצירת חשבונך חובה למסור פרטים מלאים ונכונים לגבי הנרשם. הינך האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונך ועליך לשמור על סיסמתך באופן מאובטח. עליך להודיע למימונה מיד על כל הפרת ביטחון באתר או על כל כניסה לא מאושרת לחשבונך. הינך אחראי לכל שימוש הנעשה בחשבונך ולכל נזק שייגרם למימונה או לאחרים עקב שימוש בלתי מורשה בחשבונך. מימונה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לך עקב שימוש בלתי מורשה בחשבונך.
5.3.   הנך מסכים לא להפעיל או להשתמש במערכת אוטומטית, הכוללת, ללא הגבלה, "רובוטים", "עכבישים", ו/או "קוראים לא מקוונים" הנכנסים לאתר בצורה השולחת הודעות בקשה נוספות לשרתים בפרק זמן נתון הקטן מפרק הזמן האפשרי בו אדם יכול לשלוח את אותה כמות ההודעות על ידי שימוש בדפדפן קונבנציונאלי. אתה מסכים לא לאסוף מהאתר כל מידע אישי וניתן לזיהוי, כולל שמות חשבונות וכתובות אי-מייל, כמו כן לא להשתמש במערכות התקשורת המסופקות על ידי האתר עבור כל מטרה מסחרית שידולית.
5.4.   מימונה, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, רשאית למנוע בכל עת גישה לאתר עם או בלי סיבה כלשהי.
 
6.      מיסים
6.1.   הינך האחראי הבלעדי לתשלום ודיווח על כל העמלות, התשלומים והמיסים הרלוונטיים הקשורים בשימושך באתר ובשירותים, ובכללם מבלי להגביל, עמלות צדדים שלישיים וכל חבות מס תחת כל חוק רלוונטי.
 
7.      פרויקטים
7.1.   מימונה אינה ולא תהא אחראית בצורה כלשהי ליחסים ולאינטראקציות בין המשתמשים השונים באתר ובכלל זה גם בין משקיעים ובעלי פרוייקטים
7.2.   מימונה אינה, ולא תהיה, אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשקעה או השתתפות בפרויקט כזה או אחר, ובכלל זה גם לנזק שייגרם כתוצאה מפעילות מרמה כלשהי של בעלי הפרויקט. יש לציין שמימונה מבצעת בדיקה ראשונית של התאמתהקמפייןלרוח האתר. בדיקה זו אינה כוללת כל סוג של בדיקת נאותות, בדיקה משפטית או בדיקת עברו של בעל הפרויקט הן מבחינה פלילית והן מכל בחינה אחרת. הנך מאשר, הן כבעל פרויקט והן כמשקיע, שהנך מכיר בכך שעצם העובדה שמימונה אישרה פרויקט אינה אומרת ואינה מהווה מצג שמימונה ביצעה בדיקה כלשהי מעבר לבדיקת התאמה לרוח האתר.
7.3.   בעל הפרויקט מחויב לוודא שהפרויקט שהוא מגיש למימונה הינו חוקיומתיישב עם הדין הרלוונטי. בעל הפרויקט מצהיר בזאתכלפי המשתמשים וכלפי מימונה כי הפרויקט שהגיש הינו חוקי ומתיישב עם כל דין, ומבלי להגביל, עם דיני ניירות ערך.כל שינוי שיעשה בעל הפרויקט בקמפיין במהלך הקמפיין לא יפגע בחוקיות הקמפיין.
7.4.   כל התקשרות בין משתמשים באתר, ובכלל זה בין בעל פרויקט לתומכים בפרויקט,נעשית על דעתם בלבד ומימונה אינה ולא תהיה מחויבת להתערב בכל סכסוך שיווצר כתוצאה מהתקשרות שכזו. הינך משחרר את מימונה,הדירקטורים שלה,מנהליה, נושאי המשרה, עובדיה, סוכניה, חליפיה ובעלי מניותיה מכל טענה, נזק או דרישה כלשהי העולה כתוצאה מסכסוך שכזה או מהשירותים.
7.5.   בעלי הפרויקטים אחראים באופן בלעדי ומלא להגשמת כל ההתחייבויות, בין אם המפורשות ובין אם המרוזמות, להן התחייבו בפרויקט שיצרו, כולל ההתחייבות לאספקת התמורות. מימונה אינה נושאת באחריות כלשהי לאספקת התמורות ולאיכותן.
7.6.    מימונה שומרת באופן מוחלט את הזכות לסרב לקבל כל פרויקט על פי שיקול דעתה המוחלט, מכל סיבה וללא כל חובה להסביר פעולה שכזו. כמו כן, מימונה שומרת לעצמה הזכות לבטל כל פרויקט קיים ולהשיב את הכסף לכלל המשקיעים מכל סיבה.
7.7.   מימונה אינה מתחייבת אויוצרת כל מצג באשר לכל פעולהאו מחדלשל חברות הסליקה או של כל צד שלישי אחר הקשור בהעברת הכספים בין המשתמשים באתר, ובכלל זה חברות כרטיסי האשראי. 
7.8.   מימונה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה  (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים: (1) אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית; (2) אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע השקעה; (3) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מימונה את המשך קיום הפרויקט; (4) בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
7.9.   פרויקט שעלה למימונה יעלה ויוצג באתר מימונה מרגע שעלה ועד למועד אותו תקבע מימונה באופן בלעדי. בעל הפרויקט אינה זכאי להסיר את הפרויקט שלו מהצגה באתר מימונה גם לאחר סיום הפרויקט, והסרה כזו תבוצע רק בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מימונה
7.10. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה דרך הדוארהאלקטרוניויכלול את פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי ההזמנה.
7.11. ביטול תמיכה בקמפיין יתאפשר בהתאם לחוק ולדין הרלוונטיים. 
7.12. בעל קמפיין אינו רשאי לשנות את יעד הגיוס (הן הסכום והן פרק הזמן שבחר) לאחר עליית הקמפיין לאוויר. כמו כן, בעל פרויקט לא יוכל לשנות תמורות שכבר נרכשו.
 
8.      תוכן משתמש ותוכן
8.1.   האתר עשוי לאפשר לך ולמשתמשים אחרים להוסיף, ליצור, להעלות, להגיש, להפיץ, לאסוף או לפרסם תוכן (כהגדרתו להלן) לאתר/באתר ("תוכן משתמש") ואחסון, שיתוף ופרסום של תוכן משתמש זה. המונח "תוכן" כולל, מבלי להגביל, כל מידע, קטעי וידאו או אודיו (כולל "קליפים"), תגובות בכתב, מידע, נתונים, טקסט, תמונות, תוכנה, קוד, גרפיקה וכל יישום אחר הנוצר, מסופק או קיים באתר או שעשוי להיות זמין באתר, בין אם על-ידי מימונה, שותפיה וחברות המקושרות לה או על-ידי כל משתמש באתר או צד שלישי. הינך מאשר ומסכים לכך שבין אם תוכן המשתמש מפורסם באתר או לא, מימונה אינה מבטיחה כל חיסיון או אימות של תוכן משתמש זה. למימונה שיקול דעת בלעדי באם לאשר פרסום תוכן משתמש כלשהו. יחד עם זאת, המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לתוכן משתמש שיגיש ולהשלכות של כך. למימונה ישנה זכות, אך לא חובה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת לנטר, לצנזר, לערוך, להסיר או למחוק כל מידע שפורסם באתר (ובכלל זה תוכן משתמש) בכל זמן ומכל סיבה כלשהי, ואף ללא כל סיבה. מבלי לפגוע במוזכר לעיל, מימונה רשאית למחוק כל תגובה אשר היא מאמינה, על פי שיקול דעתה הבלעדיוללא הודעה, מפירה או עשויה להפר את התנאים.
8.2.   הנך מצהיר ומתחייב שהינך הבעלים ו/או בעל הזכויות המורשה לעשות שימוש ולהתיר למימונה לעשות שימוש בכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך, ולאפשר את השימוש בו באתר ובהתאם לתנאים אילו. "קניין רוחני" הינו כל זכות בין אם במדינת ישראל ובין אם מחוצה לה, בכל הסודות המסחריים, הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני שירות, סימני מסחר, ידע או כל זכות קניינית דומה ובכלל זה, זכויות מוסריות, זכות לפרטיות, זכות פרסום וכל זכות דומה אחרת תחת כל דין, פסיקה חוק ותקנה של כל איזור שיפוט, בין אם בארץ ובין אם מחוצה לה. הינך שומר כל בעלות בתוכן המשתמש שלך. אולם, משהגשת את תוכן המשתמש לאתר, הינך מעניק למימונה רישיון שימוש עולמי, לא בלעדי, נטול תשלום תמלוגים, נצחי, ניתן להעברה ולרשיון משנה, לשימוש, ניצול, הפצה, להכין יצירה נגזרת ולהשתמש בתוכן משתמש בהקשר לאתר, לשירותים ולעסקה של מימונה (וחברות הקשורות אליה), ובכלל זה מבלי להגביל, הפצה ופרסום של חלק או של כל תוכן המשתמש בכל צינורות המדיה (טלוויזיה, אינטרנט, רדיו ועיתונות כתובה), כולל אתרים של צדדים שלישיים. הינך מוותר בזאת על כל זכויותך המוסריות בתוכן משתמש, במידה המתאפשרית על פי חוק. בנוסף, הינך מעניק לכל משתמש באתר רשיון לא בלעדי להשתמש ולהפיץ את תוכן המשתמש בכל סוג של מדיה. יצוין שמימונה לא תעשה כל שימוש מסחרי בתוכן משתמש שלא בהקשר לאתר עצמו וכי בעל התוכן שומר לעצמו בלעדיות מלאה בתוכן המשתמש שהגיש. אתה מכיר ומשחרר את מימונה מכל אחריות לכך שתוכן משתמש יכול להתפרסם בתקשורת. כל פרסום של תוכן משתמש בתקשורת נעשה על דעת הגוף המפרסם ולצורך הפסקת השימוש בתוכן משתמש עליך לפנות לאותו גוף.
8.3.   הנך מאשר שלא תציג, תעלה, תגיש, תפרסם או תעביר תוכן משתמש ש: (1) הינו בלתי הוגן או מטעה בהתאם לחוקי הגנת הצרכן של כל איזור שיפוט בכל מדינה, ובכלל זה מבלי להגביל, מכתבי שרשרת ומזימות פרמידה; (2) בבעלות של צד שלישי המוגן בזכויות יוצרים, כסוד מסחרי או כפוף לכל זכות קניינית אחרת, כולל זכות לפרטיות וזכויות פרסום, ללא הסכמת צד שלישי זה; (3) יוצר סיכון לביטחונו או בריאותו של אדם, יוצר סיכון לשלום הציבור או בריאותו או מפריע לחקירה של רשויות אכיפת החוק או פוגע בפרטיותו של אדם; (4) המתחזה לאדם אחר; (5) מעודד שימוש בלתי חוקי בסמים, מפר חוקי ייצוא וייבוא, קשור להימורים בלתי חוקיים או סחר בנשק; (6) בלתי חוקי, פוגעני, מאיים, פורנוגרפי, מטריד, נאצה, פוגעני על רקע גזעי או אתני, מעודד כל מעשה שעשוי להיחשב כעבירה פלילית, מפר חוק או תוכן משתמש אחר שאינו ראוי (כפי שיקבע על ידי מימונה ובשיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הסבר); (7) קשור בגניבה, מזימה, מרמה, הלבנת כספים, או טרור; (8) קשור בכל אופן אחר למרמה.
8.4.   הינך מבין ומאשר שבעצם היחשפותך לאתר אתה עשוי להיחשף לתוכן משתמש של מגוון משתתפים ממגוון מקורות, ושמימונה אינה ולא תהיה אחראית לנכונות, יעילות או בטיחות תוכן משתמש זה. הינך עשוי להיחשף לתוכן משתמש שאינו מדויק, פוגעני או בלתי הגון, ואתה מסכים לוותר, ובזאת מוותר, על כל זכות וסעד משפטי בהקשר זה למול מימונה, חברות הקשורות לה או חליפיה, והינך מסכים, בכל עניין הקשור לתוכן משתמש, לשפות עד תום את מימונה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, והכל כמתאפשר בחוק ובהקשר לאתר.
 
9.      אתרים של צדדים שלישים
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות ובשליטת מימונה. מימונה אינה קשורה לאתרים אילו, אין לה כל שליטה עליהם, ואין לה כל אחריות למידע, למדיניות הפרטיות, לתוכן המשתמש או לפרקטיקות הנהוגות באתרים אלו. בנוסף, מימונה אינה יכולה, ולא תנסה, לצנזר, לשנות, להסיר ולהוסיף לתוכן הקיים באתרים אלו. בכך שהינך עושה שימוש כלשהו באתר, הינך משחרר את מימונה, בעלי מניותיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, וכל חברה הקשורה אליה, מכל אחריות הנובעת משימושך באתרים של צדדים שלישיים. מימונה מעודדת אותך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים שכאלו.
 
10.  קניין רוחני
10.1.  הינך מסכים ומאשר שכל התוכן המסופק על-ידי מימונה באתר ובכלל זה מבלי להגביל, סימני המסחר, סימני השירות והלוגואים הקיימים באתר שייכים למימונה או שניתן למימונה רישיון לעשות בהם שימוש. תוכן זה הועמד לרשותך "כפי שהוא" לידיעתך ולשימושך הפרטי ואינו ניתן לשימוש, להעתקה, להפצה, להעברה, לשידור, להצגה, למכירה, לרישוי או לכל שימוש אחר ללא אישור מפורש מראש ובכתב של מימונה. מימונה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא ניתנו במפורש באתר. הינך מתחייב לא לעקוף, לפגוע, או להפריע באופן כלשהו לרכיב, התקן או כל אמצעי טכנולוגי אחר הקשור לאבטחת האתר ולשמירת המידע הקיים בו.
10.2.  "מימונה", הלוגו שלה וכל סימן המזהה אותה באתר שייכים למימונה או לחברות הקשורות אליה. כל שאר הסימנים האחרים שייכים לבעליהם.
 
סעיף זה יישאר בתוקף גם אם תנאים אילו יאבדו מתוקפם.
11.  המומחים
11.1.    המומחים הינה תוכנית בה ניתן למצוא נותני שירות אשר נותנים ו/או עשויים לתת שירותים רלוונטיים למשתמשים שמעוניינים לפתוח פרויקט גיוס כספים באתר מימונה כגון, ומבלי להגביל, צלמים, עורכים, אנשי שיווק ויחסי ציבור, כותבים, מתרגמים, רעיונאיים וכדומה (להלן: "המומחים")
11.2.    רישום מומחה במימונה כרוך בתשלום חודשי כפי שיפורסם בהליך הרישום. צוות מימונה שומר לעצמו הזכות לסנן מועמדים המעוניינים להתפרסם באתר כמומחים. יחד עם זאת, צוות מימונה אינו מתחייב לבצע כל בדיקה על נכונות המידע הנמסר על-ידי המועמד, וכל המידע המוצג באתר הוא אך ורק על דעתם של המומחים.
11.3.    הנך מכיר בכך שמימונה אינה אחראית בכל צורה לטיב השירות הניתן על-ידי המומחים והם אינם פועלים מטעמה של מימונה בכל צורה שהיא. כמו כן, צוות מימונה אינו מפקח על טיב השירות שיינתן למשתמש על-ידי בעל פרויקט בכל צורה שהיא. מימונה אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם על-ידי מומחה. צוות מימונה אינו, ולא יהיה חייב, לקחת חלק בכל סכסוך הנובע מהתקשרות בין מומחה למשתמש אחר
11.4.    צוות מימונה שומר לעצמו הזכות להסיר מהאתר כל מומחה בכל שלב ומכל סיבה שהיא ללא חובת דיווח. על כל מומחה חלות כל החובות המצויות בתנאי שימוש של מימונה.
11.5.    מימונה רשאית לגבות מהמומחים עמלה חודשית בגין שימושם באתר מימונה כמומחים, בכפוף להודעה מראש.
 
12.  הגבלת אחריות
12.1.     הפסקאות הבאות בנוגע להגבלת אחריות, יחולו בין אם השירותים ניתנים בתשלום ובין אם לאו.
אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב בינך לבין מימונה.האתר והתוכן הקיים בו מסופקים כפי שהם(AS IS) וללא כל סוג של מצג ובכלל זה ללא הגבלה, אחריות, תנאים, התאמה למטרה מסוימת, לאיכות מסוימת, לאי-הפרה של חוזה, התחייבות, נוהג או דין. בעוד אנו עושים מאמצים סבירים כדי שהאתר יפעל כפי שמתואר, מימונה אינה מתחייבת כעת ובעתיד שהאתר נטול תקלות, מאובטח לחלוטין, נטול וירוסים וכדומה, או שהאתר יהיה זמין בכל עת. לעיתים, האתר לא יהיה זמין לצורך עבודות תחזוק, שדרוג או מכל סיבה אחרת כגון תקלות טכניות, ולמימונה אין כל חובה להודיע מראש על אירועים שכאלו. נוסף על כך, הינך מסכים שמימונה אינה, ולא תהיה, אחראית להשלכות של תקלות טכניות מכל סוג שהוא על המשתמשים שלה, ובכלל זה מבלי להגביל, עומס יתר על האתר או על השרתים שיגרום לקריסת האתר, גלישה איטי וכדומה.
12.2.    פרט למוזכר במדיניות הפרטיות, מימונה אינה יוצרת כל מצג, התחייבות או תנאי מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין שלא, באשר לרמת האבטחה של כל מידע אשר תספק או באשר לפעילותך באתר או בשירותים הקיימים בו.
12.3.   מימונה אינה ערבה או מתחייבת לכל תוכן משתמש, מוצר או שירות אשר מופיע בתוכן משתמש או לכל חומר פרסומי באתר.
12.4.   הינך האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה שיש ושתהיה לך עם כל משתמש אחר של האתר. באם יתגלעו חילוקי דעות בינך לבין כל משתמש אחר, הינך מסכים בזאת שמימונה אינה אחראית לכל טענה או נזק הנובעים או עולים מחילוקי הדעות. מימונה שומרת לעצמה הזכות, אך ללא כל חובה, לעקוב אחר כל סכסוך העולה כתוצאה מהשימוש באתר.
12.5.   מימונה, החברות המסונפות והקשורות אליה, נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות, העובדים, המורשים, חליפיהם וסוכניהם של מימונה וחברות אלו, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ובכלל זה מבלי להגביל, לנזק כספי, למוניטין, לנזק ראשי, ישיר או עקיף, משני, עונשי או לנזק למידע הנובע מהשימוש, או מחוסר היכולת להשתמש, באתר ובשירותים הקיימים בו, אף אם מימונה הוזהרה מראש באשר לאפשרות להתרחשות נזק שכזה.
12.6.  בכל מקרה המתאפשר על פי החוק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הינך מאשר ומסכים שהאחריות המקסימלית של מימונה כלפיך לכל נזק מכל סוג שהוא, תחת כל מערכת נסיבות, לא תעלה על 100 דולר אמריקאי כשיעורו ביום התרחשות הנזק.
 
קיימים אזורי שיפוט שאינם מאפשרים את הגבלת אחריות בעניין נזק ישיר או עקיף, ובאיזורים אילו הגבלות האחריות הנזכרות לעיל לא יחולו.
13.  שונות
13.1.    הינך מתחייב להגן ולשפות את מימונה והחברות המסונפות אליה, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדים, סוכנים ובעלי המניות של הנזכרות לעיל, מפני כל טענה, נזק, התחייבות, הפסד, חבות, עלות והוצאה (כולל שכר טרחת עו"ד או קנסות שיוטלו על ידי צד שלישי כגון חברות האשראי בארץ או בחו"ל) העולים מ: (1) שימושך באתר; (2) הפרה של התנאים על ידך; (3) פגיעה והפרה של כל זכות, ובכלל זה מבלי להגביל, זכות יוצרים, קניינית, פטנט, זכות מוסרית, סוד מסחרי, זכות לפרסום או זכות לפרטיות; (4) כל טענה שתוכן המשתמש שהגשת גרמה נזק לצד שלישי.
13.2.   תנאים אילו, או כל זכות ו/או רישיון ו/או חובה הקיימים במסגרתם, לא ניתנים להמחאה על ידך, אך ניתנים להמחאה על-ידי מימונה ללא הגבלה וללא כל הודעה.
13.3.   מימונה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, כראות עיניה, את האתר והשירותים הניתנים תחתיו. על תנאים אילו, מדיניות הפרטיות, והיחסים בינך לבין מימונה, יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל. תנאים אילו, יחד עם מדיניות הפרטיות, הסכם עם בעל פרויקטוכל הודעה בעלת נפקות משפטית המפורסמת על-ידי מימונה באתר, ויהוו את כל ההסכם בינך לבין מימונה בהקשר לאתר ולשירותים הזמינים בו.
13.4.   אם יקבע כי תנאי מהתנאים הינו חסר תוקף, אזי העדר התוקף של סעיף מסוים לא יפגעי בתוקפם של שאר התנאים, אשר ישארו בתוקף.
13.5.   תנאים אילו גוברים על כל הסכמה בכתב או בע"פ, אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בכתב.
13.6.   כל וויתור על תנאי כזה או אחר מהתנאים לעיל לא ייחשב וויתור מתמיד על תנאי זה או על כל תנאי אחר מהתנאים, והימנעות מלטעון לזכות כלשהי תחת התנאים אינה יוצרת וויתור על זכות זו. אתה ומימונה מסכימים שכל טענה הקשורה לאתר ולשימוש בו תועלה תוך שנה מהיווצרות העילה. אחרת, העלאת טענה שכזו לא תתאפשר. בכל סתירה בין תנאים אילו לתנאים הכתובים באנגלית, ייגברו התנאים בעברית.
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!